Všeobecné obchodné podmienky pre podujatie KLANGWELLE LAXENBURG

Predmet zmluvy

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov podujatia „Klangwelle Schlosspark Laxenburg“ v mieste konania podujatia Schlosspark Laxenburg, ako aj na nákup vstupeniek prostredníctvom online predajne vstupeniek.

Výmena/vrátenie/storno vstupeniek

Keďže organizátor poskytuje službu pre voľnočasové aktivity v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a je na to dohodnutý konkrétny čas, právo na odstúpenie od zmluvy pri predaji na diaľku podľa § 11 FAGG je v súlade s § 18 ods. 1 Z 10 vylúčené. FAGG. Odstúpenie od kúpnej zmluvy teda nie je možné. Pred nákupom si prosím skontrolujte, či sa v nákupnom košíku správne zobrazuje dátum, počet vstupeniek, sektor a blok. Náhrada za nevyužité alebo len čiastočne využité lístky (napr. z dôvodu neskorého príchodu) je vylúčená, rovnako ako náhrada za stratené lístky.

Vrátenie zakúpených vstupeniek z dôvodu búrok

Ak sa podujatie nemôže uskutočniť z dôvodu nepriaznivého počasia (búrky >60 km/h, búrky a pod.), bude ponúknutý náhradný termín a zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti na tento náhradný termín. Vrátenie vstupného je v prípade nedostavenia sa návštevníka vylúčené.

Krátkodobé odklady

Ak budú poveternostné podmienky v deň konania v rozpore s plánovaným riadnym priebehom podujatia, organizátor si vyhradzuje právo posunúť začiatok pred rozhodnutím a oznámením o zrušení podujatia. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť a neskôr v nej pokračovať. Rozhodnutie je v kompetencii organizátora a robí ho na mieste. V prípade nepriaznivého počasia je možné podujatie zrušiť najskôr v plánovanom začiatku.
Krátkodobé posunutie začiatku podujatia neoprávňuje na vrátenie vstupeniek. Je povinnosťou zákazníkov informovať sa o akýchkoľvek zmenách v deň podujatia (napr. online na webovej stránke organizátora alebo kanáloch sociálnych médií).

Právo pobytu

v mieste konania: len s platnou vstupenkou. Všetky vstupenky sú potvrdené elektronicky pri vstupe do areálu podujatia. Keď opustíte miesto konania, vstupenka stráca platnosť. Miesto podujatia je potrebné opustiť 30 minút po skončení podujatia, najneskôr však do 22:30 hod.

Prípustnosť zvukových, obrazových alebo filmových záznamov

Filmovanie a fotografovanie na súkromné ​​účely je povolené. Komerčné zvukové a obrazové nahrávky nie sú povolené. Použitie statívu je možné len vtedy, ak neohrozuje ostatných hostí a všetky únikové cesty a chodby sú voľné.

Zákaz fajčenia, iné pravidlá a zákazy

V blokoch na sedenie v areáli podujatia je zakázané fajčiť. Dáždniky si v zásade môžete priniesť, no počas akcie sa nesmú otvárať, aby nebol narušený výhľad pre ostatných hostí. Ak prší, odporúča sa použiť dážďové pončo.

inštrukcie

Bezpodmienečne a okamžite je potrebné dodržiavať (bezpečnostné) pokyny zamestnancov podujatia a bezpečnostného personálu vysielané prostredníctvom reproduktorov alebo osobne. Nedodržanie pokynov môže mať za následok vylúčenie z miesta konania.

Vyhostenie

Svojvoľné nerešpektovanie (bezpečnostných) pokynov, bitky, opilstvo, užívanie drog, znečistenie, rušenie pokoja, narúšanie verejnej slušnosti a podobne môže viesť k vyhosteniu. V týchto prípadoch sa štartovné nevracia.

Privedenie zvierat na miesto konania

Prinášanie zvierat na podujatie nie je povolené.

Prinášanie jedál a nápojov

Z ohľaduplnosti voči reštaurátorom v areáli podujatia je nosenie vlastného jedla a nápojov zakázané.

Predpisy v prípade zrušenia/ukončenia podujatia z dôvodu vyššej moci

V prípade zrušenia podujatia z dôvodov vyššej moci pred jeho začatím alebo počas prvého výstavného bloku dostanú návštevníci poukaz na náhradný termín. Ak sa predstavenie zruší po prvom bloku predstavení, peniaze sa nevracajú.

Pravidlá v prípade zrušenia/prerušenia podujatia z iných dôvodov (napr. choroba umelca)

V prípade zrušenia podujatia z iných dôvodov dostanú návštevníci poukaz na iný deň podujatia alebo vrátenie zaplateného vstupného.

Klauzula oddeliteľnosti

Neúčinnosťou jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok nie je dotknutá platnosť zostávajúcich ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok. Neúčinná doložka sa nahrádza doložkou, ktorá sa z hľadiska ekonomického aj právneho najviac približuje neúčinnej doložke.

sk_SK